Werken bij Waterkracht

Water is van levensbelang. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden de waterkeringen.

RegistrerenOpdrachten

Alle Waterkracht opdrachten

Over Waterkracht

Waterkracht is een samenwerkingsverband met de 5 oostelijke waterschappen. Deze waterschappen zoeken elkaar op om gezamenlijke vraagstukken op te lossen, denk hierbij aan waterveiligheid maar ook over de organisatie en bedrijfsvoering. Vier van deze vijf waterschappen hebben in gezamenlijkheid gekozen voor een brokerdienstverlener middels een Europese aanbesteding. Dit zijn de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn & IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland.

Waterschap Rijn en IJssel

Werken bij het Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. Met ruim 420 medewerkers en een flexibele schil rond de 150 medewerkers, verzorgt waterschap Rijn en IJssel het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Onze medewerkers zetten zich daarvoor met veel enthousiasme in. In dit gebied zorgt ons waterschap voor veilige dijken, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel. Zie www.wrij.nl voor meer informatie.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta is werken bij een organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met schoon, voldoende en veilig water. Wij zijn een ambitieuze organisatie en willen de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit bieden. Ons werkgebied is divers en boeiend en strekt zich uit van Assen tot Deventer. Wij werken met ruim 600 medewerkers in een dynamische werkomgeving aan maatschappelijk relevante opgaven. Daarnaast werken wij mee aan diverse projecten in het buitenland. De komende jaren zetten we volop in op een klimaatbestendige inrichting van de waterketen (o.a. zuiveringen). Gezien de omvang van de opgaven en projecten hebben we regelmatig vacatures en inhuuropdrachten uit staan.

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij werken op de bodem van de vroegere Zuiderzee in een omgeving die voortdurend verandert – maatschappelijk, wettelijk én klimatologisch. Dat maakt het werk verrassend veelzijdig en behoorlijk uitdagend. Met ruim 300 enthousiaste collega’s werken wij dagelijks aan veilig, voldoende en schoon water. T.b.v. vervanging, specialistische kennis en projectmatig werken huren wij regelmatig tijdelijk personeel in. Voor meer informatie zie ook www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Vechtstromen

Werk met maatschappelijk belang, om een aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, planten en dieren te creëren. En om inwoners, agrariërs en bedrijven op een goede manier faciliteren. Dat doen wij met meer dan 500 medewerkers dagelijks, samen, door onze handen uit de mouwen te steken en dat doel na te streven op een zo duurzaam en kostenbewust mogelijke manier. We staan voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. We zijn expert in het zuiveren van rioolwater en het beheren en onderhouden van bijna 4000 kilometer aan rivieren, beken en sloten. Dit alles doen we met grote betrokkenheid.Soms ontstaat er een behoefte aan tijdelijke externe inhuur om knelpunten in de formatie op te vangen, door fluctuatie in het werkaanbod of specifieke of specialistische kennis.